Internet Cafe / Cyber Cafe : Platinum

ภาพตัวอย่างหน้าจอ :  System Activities Logs
INTERNET CAFE SOFTWARE / CYBERCAFE SOFTWARE / GAMING CAFE SOFTWARE / CYBER CAFE MANAGER
ประวัติการทำงาน (Activities Log Tab) :  ระบบมีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเป็นพิเศษ สำหรับการทำงนของระบบ / และเหตุการณ์การปรับปรุงข้อมูล แยกตามวันที่. อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาให้ระบบทำการลบข้อมูลประวัติการทำงานของวันเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วออกไปได้ด้วยโดยอัตโนมัติ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของระบบ.
Previous Tour  Next Tour
MyCafeCup.com