Contact MyCafeCup


If you have a penny and I have a penny and we exchange pennies, you still have one cent and I still have one cent. But if you have an idea and I have an idea and we exchange ideas, you now have two ideas and I now have two ideas.

-------

หากคุณมี หนึ่งสตางค์ และ ฉันมี หนึ่งสตางค์ และถ้าเรามาแลกกัน คุณก็ยังคงมี หนึ่งสตางค์ และฉันก็ยังคงมี หนึ่งสตางค์ แต่หากคุณมี หนึ่งความคิด และฉันก็มี หนึ่งความคิด แล้วถ้าเรามาแลกกัน ทั้งคุณและฉันก็จะมีคนละ สองความคิด


Information e-mail : info@mycafecup.com

System Support e-mail : support@mycafecup.com

MSN # : info@mycafecup.com

Telephone : 0-1170-7072


- หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ หรือ คำแนะนำและข้อเสนอแนะใหม่ๆ เพื่อให้ MyCafeCup ได้รับการพัฒนา เพื่อธุรกิจ CyberCafe ของท่าน กรุณากรอกแบบฟอร์ม ข้างล่างนี้

- ในกรณีที่คุณใช้ Web mail ฟรีของ Thaimail.com และ Chaiyo.com เราพบว่าบ่อยครั้งมากที่ mail server มีปัญหาไม่รับ e-mail ตอบกลับของเราได้, เราจึงอยากแนะนำให้ใช้ hotmail, yahoo หรือ อื่นๆค่ะ

(ข้อมูลทุกๆอย่างของท่านจะเป็นความลับสำหรับเราเท่านั้นค่ะ )

  • E-mail ของคุณ : กรุณาระบุ e-mail ให้ถูกต้องเพราะเราอาจจะไม่สามารถตอบกลับได้เลย
  • ชื่อของคุณ :
  • เบอร์โทรของคุณ :
  • สำหรับ :
  • กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ถ้ามีคำแนะนำ,ข้อสงสัย หรือ ติชม...
  • คุณต้องการให้เรา
  • คุณรู้จักเราจากที่ไหน?

2003-MyCafeCup.com