Download internet cafe software


ข้อมูลเบื้องต้น ที่ควรทราบ :

MyCafeCup : ถูกออกแบบและทดสอบกับการทำงานภายใต้ ระบบปฏิบัติการและคุณสมบัติสำหรับเครื่อง Computer ดังต่อไปนี้เท่านั้น

เครื่องสำหรับ SERVER
เครื่องสำหรับ CLIENT
 • * Microsoft Windows© 98 / 98SE / Me / NT 4.0 (SP 6+) / 2000 (Pro/Server) / XP (Home/Pro) / Server 2003
 • หมายเหตุ : ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมภายใต้ 2000 (Pro/Server/Adv Server) และ XP (Pro)
 • x86 Pentium 100% compatible CPU with 400 Mhz+ 
 • 64 MB Free  Ram (หรือมากกว่าซึ่งขึ้นกับสถานภาพของระบบ)
 • 64 MB ที่ว่างใน Hardisk
 • Network Card
 • แนะนำอย่างยิ่งให้เป็น Static IP Address (กดที่นี่เพื่อข้อมูล Static IP Address)
 • * Microsoft Windows© 98 / 98SE / Me / 2000 (Professional เท่านั้น) / XP (Home/Pro) / Server 2003
 • หมายเหตุ : สำหรับ NT 4, 2000 (เฉพาะ Server) และ Server 2003  แม้จะทำงานได้ แต่ ไม่แนะนำ เพราะเป็น O/S ที่ถูกออกแบบมาเพื่อมาเป็น Server .
 • x86 Pentium 100% compatible CPU with 233 Mhz+ 
 • 32 MB Free Ram
 • 10 MB ที่ว่างใน Hardisk
 • Network Card
 • แนะนำอย่างยิ่งให้เป็น Static IP Address (กดที่นี่เพื่อข้อมูล Static IP Address)

หมายเลข ประจำ Version : Software ของ My Cafe' Cup จะมีหมายเลขประจำรุ่นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความเก่าใหม่ดังนี้

 • Version : หมายเลขหลักประจำรุ่น มี รูปแบบ คือ #.## เช่น 1.23, 2.00 เป็นต้น ( Server และ Client ที่เป็น version เดียวกัน สามารถใช้งานร่วมกันได้ )
 • Build : หมายเลขการพัฒนา มีรูปแบบคือ #### เช่น 1236 , 1997 เป็นต้น ( ให้ใช้หมายเลขนี้เป็น หลักในการ เปรียบเทียบ ความเก่าใหม่ )
 • การตรวจสอบรุ่น ที่คุณใช้อยู่สามารถดูได้จาก program ขณะ ทำงานอยู่ ได้ทันทีทั้ง จาก Server (หน้า About) และ Client (มุมล่างขวามือ)

ข้อตกลงที่คุณต้องรับทราบและยอมรับ ในการ Download และใช้งาน Software ชุดใดๆ ของ MyCafeCup :

 • คุณจะต้องอ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงของการ download และใช้งาน Software ของ MyCafeCup ต่อไปนี้เป็นอย่างดี
 • Software ทั้งหมดนี้ เป็น Shareware ที่มีมูลค่า และไม่ใช่ Free, ดังนั้น เมื่อหลังจากที่คุณใช้จนครบตามข้อกำหนดของ Evaluation Version คุณจำเป็นจะต้องจัด ซื้อโดยตรงจากผู้พัฒนาเท่านั้น ถ้าหากคุณยังต้องการใช้งานต่อไป
 • ห้ามไม่ให้มีการพยายามดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุง Software ชุดใดๆของ MyCafeCup นอกเหนือไปจากการใช้งานที่ระบุใว้ในคู่มือประกอบการใช้งานเท่านั้น
 • Software ชุดทดสอบของ MyCafeCup มีไว้เพื่อการทดสอบการทำงานเพื่อ ธุรกิจนี้เท่านั้น ขอสงวนสิทธิที่ไม่ให้นำไปใช้เพื่อการอื่นๆ
 • ห้ามจำหน่าย Software ชุดทดสอบ (Evaluation Version) ใดๆ ของ MyCafeCup ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • ห้ามจำหน่าย, แจกจ่าย, จำหน่ายต่อ หรือเปลี่ยนมือ ชุดลงทะเบียน โดยไม่ได้รับอนุญาติ เป็นลายลักษณ์ อักษรจาก ผู้พัฒนาเท่านั้น
 • การ Download , การทดสอบ และ การใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ใช้เองทั้งสิ้น, ทั้งนี้ผู้พัฒนา จะไม่ขอรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใดๆ และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆก็ตาม ยกเว้นแต่เพียงการ ให้คำปรึกษา แนะนำ เท่าที ่ผู้พัฒนาจะ สามารถ ทำได้เท่านั้น
 • คุณสมบัติและความสามารถในการทำงานของ Software จะสามารถทำงานดี เมื่อ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นั้น เหมาะสมตามที่ระบุ และ มีสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
 • MyCafeCup Classic และ Platinum เป็นผลิตภัณฑ์ ต่างชุดกัน, การลงทะเบียน จะไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งหมายความถึงคุณจะไม่สามารถที่จะใช้งานผิดไปจากชุดที่คุณ ลงทะเบียน

ข้อจำกัดของ Software ชุดสำหรับทดสอบ (Evaluation Version)  มีดังนี้

 • รองรับการทำงานได้สูงสุด 5 เครื่องพร้อมกัน
 • สามารถทดลองสร้าง user ได้สูงสุด 1,000 users (user ที่เหลือยังคงใช้งานต่อได้จนหมดอายุ)
 • Policies Setting ไม่สามารถใช้ได้ (รวมไปถึง Emergency Code ด้วย)
 • User ชนิด unlimited freeze ไม่สามารถใช้ได้

ข้อแนะนำสำคัญในการ Install

 • อ่านคู่มือสำหรับการติดตั้งโปรแกรม ได้ ที่นี่
 • ถ้าเป็นการ ทดสอบการใช้งาน แนะนำว่าควรจะใช้เครื่องที่ ไม่มีข้อมูลสำคัญๆของคุณอยู่
 • ติดตั้ง MyCafeCup Server ก่อนเสมอ (Run Program ชุดติดตั้งที่คุณ download มา, และทำตามขั้นตอนของ program ติดตั้ง โดยอย่าลืมเลือก ติดตั้ง "Server")
 • คู่มือการใช้งานและเอกสารต่างๆจะถูกติดตั้งลงไปพร้อมกับ MyCafeCup Server โดยอัตโนมัติ.
 • เมื่อคุณติดตั้ง MyCafeCup Server แล้ว คุ่มือการใช้งานจะถูกติดตั้งลงไปพร้อมกันกับ Server ด้วย. โดยจะเป็น icon ที่ <Windows Start Menu>/<Programs>/<mycafecup>/<mycafecup help central>
 • คุณสามารถตรวจสอบ IP Address ของเครื่อง Server ได้จาก มุมบนขวาของ MyCafeCup Server เพื่อใช้ในการระบุที่ MyCafeCup Client ทุกๆเครื่อง
 • ติดตั้ง MyCafeCup Client (Run Program ชุดติดตั้งที่คุณ download มา, และทำตามขั้นตอนของ program ติดตั้ง โดยอย่าลืมเลือก ติดตั้ง "Client")
 • Start MyCafeCup Client เพื่อกรอก IP Address ของ MyCafeCup Server ที่ได้จากข้างบน

ข้อแนะนำสำคัญในการ Un-install

 • การ un-install Client : เนื่องจาก MyCafeCup Client ได้มีระบบป้องกันที่สูงมากๆจากการแอบใช้เครื่อง จากผู้ที่ไม่มี User/Password ที่ถูกต้อง ดังนั้น มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ อย่างสมบูรณ์แบบ โดยอย่าพยายามลบ Files หรือ Folder ต่างๆของ MyCafeCup Client ด้วยตัวคุณเองโดยเด็ดขาด เพราะ Client จะ lock ตัวเองแน่นหนามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆหากมีการพยายาม บุกรุกหรือ ปลด lock แบบ ไม่ถูกวิธี, ดังนั้น กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้ เท่านั้น :
  1. ใช้ Emergency Code logon แล้วเลือก <Remove from suto start up and exit> ก่อน
  2. คุณสามารถ un-install จากที่ <Control Panel>/<Add / Remove Program> ได้ตามปกติ
 • การ un-install Server สมารถทำได้จาก <Control Panel>/<Add / Remove Program> ตามปกติ

หมายเหตุของการ Download

 • เนื่องจากมีผู้สนใจ download จำนวนมากทำการ download ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ทั่วโลก เราจึงต้องขออภัยมา ณ. ที่นี้ที่หาก web site 4 แห่ง ที่เราเตรียมให้สำหรับการ download อาจจะช้าไปบ้างในบางจังหวะ

 

Version 2.22 (Build 2223)
  25 พฤษภาคม 2549

สำคัญมาก : เพราะ My Cafe Cup Platinum ชุดนี้ มีระบบ รักษาความปลอดภัย ที่สูงมากในระดับหนึ่ง ดังนั้น ท่านที่ เพิ่งเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก คุณจำเป็นจะต้อง ขอ Emergency Code จากเรา เพื่อสำหรับการปลด lock ในกรณีฉุกเฉิน ที่อาจเกิดจากความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดในการใช้งานบางอย่างที่คุณยังไม่คุ้นเคย

 • คุณสามารถ ขอ Emergency Code ได้จากหลายๆทาง โดยกด ที่นี่ (ระบบอัตโนมัติของเราจะส่ง Mail ไปให้คุณทันที)
 • ถ้าคุณไม่สามารถเปิดอ่าน คู่มือ ข้างล่างนี้ได้ หมายความว่า windows 9x/me ของคุณไม่เคยได้รับการ update จาก microsoft มานานมากแล้ว, คุณจำเป็นต้อง update windows ของคุณก่อนด้วย "Microsoft Help Update"
คู่มือเพื่อการติดตั้ง และ อัพเกรต แบบละเอียด

ขนาด 0.10 MB

ชุด Install / Upgrade : สำหรับผู้เริ่มใช้ครั้งแรก  และผู้ต้องการ update (Server, Client, คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม และ Plug-in อื่นๆ)

ขนาด 8.84 MB  

Version 1.24 (Build 1244)
 
9 สิงหาคม 2548

สำคัญมาก :

 • Classic Version เป็น Version ที่เรายุติการจำหน่ายแล้ว, ขอสงวนสิทธ์สำหรับเจ้าของปัจจุบัน download เท่านั้น. (แต่เรายังคงปรับปรุง ให้ classic version ยังคงทำงานได้ดีกับ O/S ใหม่ๆ อยู่เสมอ)
 • เพราะ Cafe Cup Classic ชุดนี้มีระบบ รักษาความปลอดภัย ที่สูงมากในระดับหนึ่ง ดังนั้น ท่านที่ เพิ่งเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก คุณจำเป็นจะต้อง ขอ Emergency Code จากเรา เพื่อสำหรับการปลด lock ในกรณีฉุกเฉิน ที่อาจเกิดจากความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดในการใช้งานบางอย่างที่คุณยังไม่คุ้นเคย คุณสามารถ ขอ Emergency Code ได้จากหลายๆทาง โดยกด ที่นี่ (เราจะส่ง Mail ให้คุณทันที)

ชุด Install : สำหรับผู้เริ่มใช้ครั้งแรก (Server, Client และ คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม)

ขนาด 2.44 MB


Software แนะนำ

 • Winzip : โปรแกรมช่วย Zip และ Unzip File ซึ่งกลายมาเป็น utility ที่ผู้ใช้ Windows จะต้องมี
 • Avast! Antivirus: สุดยอด Freeware ระบบป้องกัน Virus-Spyware ที่ทำงานได้ราบรื่น ไม่รบกวนการทำงานของ windows และ software ต่างๆ, ไม่ตรวจจับผิดพลาด, ฉลาดพอที่จะตัดสินใจกระทำกับ Virus ที่ไม่รู้จักมาก่อน, ไม่ตรวจจับมั่ว, update Virus database สม่ำเสมอ. ถ้าคุณยังไม่มี Antivirus หรือ ผิดหวังกับตัวที่มีอยู่ Avast! จะไม่ทำให้ผิดหวัง


ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวจาก MyCafeCup.com ได้ที่นี่ค่ะ เราจะไม่ส่ง mail ที่ไม่ใช่ ข่าวสารของ MyCafeCup เป็นอันขาด
E-Mail ของคุณ:

ลงทะเบียน ยกเลิกลงทะเบียน

2003-MyCafeCup.com